Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2006

 

HISTORIA: Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.” Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?” [Odpowiedział Jezus:] „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.”

[J 18,33b-37]

 

OBRAZ DO MODLITWY: Wyobraźmy sobie Jezusa, który przed namiestnikiem rzymskim odważnie wyznaje swoją królewską godność, godność Króla, który nie jest z tego świata.

 

PROŚBA O OWOC MODLITWY: prośmy Jezusa o łaskę, byśmy przyjęli Go do swego serca jako naszego Króla i Władcę, za którym gotowi jesteśmy pójść wszędzie.

 

PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY:

 

   Czy Ty jesteś Królem żydowskim?

 

Żydowski Sanhedryn wydał na Jezusa wyrok śmierci, ale wyrok taki wymagał zatwierdzenia rzymskiego prokuratora, którym był wtedy już od kilku lat Poncjusz Piłat. Choć miejscem jego rezydowania była Cezarea Nadmorska, jednakże na większe święta przybywał do Jerozolimy, by pilnować porządku w mieście i zapobiec ewentualnym rozruchom. Piłat po wejściu do pretorium przywoławszy Jezusa zapytał Go, czy jest On Królem żydowskim, na co Jezus odpowiedział pytaniem: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”

 

Zadajmy sobie dziś pytanie: czy Jezus jest dla mnie Królem, i to nie tylko Królem jakiegoś narodu, lecz całego świata? Czy wiem to od innych, czy też sam mam głębokie przekonanie serca o tej prawdzie?

 

   Królestwo moje nie jest z tego świata. 

 

Piłat obruszył się na taką odpowiedź Jezusa i przypomniał Mu gorzką prawdę, że to Jego naród z arcykapłanami na czele wydał Go jemu. Na pytanie Piłata, co takiego uczynił, że został wydany w jego ręce, odpowiedział Jezus trudną do zrozumienia prawdą, że Królestwo Jego nie jest z tego świata. Gdyby bowiem królestwo Jego było z tego świata, to jego słudzy zapewne biliby się, aby nie został wydany Żydom. Skoro jednak tego nie czynią, to znaczy, że królestwo Jego jest poza tym światem.

 

Czy mamy świadomość tego, że Królestwo Jezusa, będąc z innego świata, funkcjonuje na innych zasadach niż ziemskie królestwa? Czy będąc Jego sługami mamy przekonanie, że walka o Jego panowanie w sercach ludzkich nie odbywa się na zasadach tego świata?

 

   Na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.

 

Kiedy zdumiony Piłat stwierdza „a więc jesteś Królem?”, Jezus potwierdza to bez zażenowania „tak, jestem Królem”. Dodaje jednak zdanie, które rozjaśnia Jego sposób królowania: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. I idąc po tej samej linii określa, kim są ci, którzy do Jego królestwa należą. Wchodzi do niego każdy człowiek, który jest z prawdy i który dlatego też słucha głosu Jezusa. Królestwo Jezusa to królestwo, w którym fundamentalną zasadą jest życie w prawdzie. Wszyscy należący do Jego królestwa służą prawdzie, poznając ją przez wsłuchiwanie się w głos swojego Mistrza. By zwalczyć królestwo „ojca kłamstwa” konieczne jest zakorzenienie w prawdzie, wypływającej z Prawdy wcielonej, którą jest sam Jezus.

 

Czy jesteśmy tymi, którzy jak Jezus żyją w prawdzie i dają o niej świadectwo? Czy jesteśmy wsłuchani w  głos Jezusa nauczający prawdy? Czy On sam jest dla nas Prawdą, która nas wyzwala od wszelkich form zakłamania tego świata?

 

ROZMOWA KOŃCOWA: Prośmy Jezusa, byśmy otworzyli się na Niego jako naszego Króla, który panuje w naszych sercach wnosząc w nie prawdę wyzwalającą nas od wszelkiego zakłamania. Polećmy Mu te wszystkie miejsca, gdzie powinniśmy dać świadectwo o Nim i Jego prawdzie. Oddajmy Mu te wszystkie sytuacje, w których jesteśmy kuszeni do tego, by prawdę omijać, by wchodzić w zakłamanie.

 

opracował O. Tadeusz Hajduk SJ           

 

 

PS. Po kolejnym roku istnienia tej propozycji dziękuję Wam wszystkim, którzy przez stałe korzystanie z tych wprowadzeń do modlitwy mobilizowaliście mnie do dalszego pisania. Wierzę też, że modląc się w oparciu o te wprowadzenia sami wzrastaliście w bliskości Boga. Obiecuję przez kolejny rok liturgiczny

przekazywać wprowadzenia do niedzielnych ewangelii. Jak dotąd będziemy się starali, by ukazywały się już w poniedziałek poprzedzający daną niedzielę.

 

Chcielibyśmy aktualizując nasze strony umieścić też choć kilka Waszych świadectw o tym, jak korzystacie z tych tekstów i jak to się wplata w Waszą osobistą więź z Jezusem. Możecie nadsyłać świadectwa aż do końca roku kalendarzowego a w nowym roku część z nich wybierzemy i umieścimy na naszych stronach. Możecie się podpisać nawet samym imieniem, dodać ewentualnie swój wiek i po jakim etapie rekolekcji ignacjańskich już jesteście.

Świadectwa można przesyłać na adres: [email protected], w tytule proszę napisać świadectwo.

 

Mocą kapłaństwa Wszystkim Wam błogosławię

 

O. Tadeusz